- Ogrody

Regulamin

Konkurs na Najpiękniejszy Ogród Roku


Zapraszamy do wspólnej zabawy. Organizujemy Internetowy Konkurs na Najpiękniejszy Ogród Roku.
Chcemy promować nowatorskie pomysły i rozwiązania, jakie winny się znaleźć w pięknym ogrodzie. Każdy Ogród jest wyjątkowy, posiada swój niepowtarzalny charakter. Zapraszamy by podzielić się z nami informacjami o Waszym Ogrodzie, jego wyjątkowej historii... zarejestrować się i wysłać zdjęcia na nasz serwer. Pokaż zdjęcia Twojego Ogrodu wszystkim Internautom.

Każdy z Uczestników winien przesłać: co najmniej 5 zdjęć, ale nie więcej niż określa ustalony limit.

Fotografie muszą spełniać następujące warunki:

Przesłane zdjęcie może mieć rozmiar:

- Minimum 800 x 600 pikseli i 72 dpi.

- Maximum: 1024 x 768 pikseli i 72 dpi.

Format zdjęcia - tylko i wyłącznie (JPG lub jpg)Regulamin Konkursu

 • § 1 - Jakie Warunki trzeba spełnić aby wziąć udział w konkursie ?

 • Aby dołączyć do Konkursu każdy musi zaakceptować treść regulaminu i wypełnić jego postanowienia.

 • § 2 - Kto może brać udział w Konkursie na Najpiękniejszy Ogród Roku ?

 • W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które posiadają możliwość przesłania fotografii swojego Ogrodu zgodnie z wymogami Organizatora Konkursu na najpiękniejszy Ogród. W Konkursie na Najpiękniejszy Ogród Roku wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 • § 3 - Termin rozpoczęcia Konkursu Najpiękniejszy Ogród roku

 • Rozpoczęcie Konkursu to pierwszy Dzień Wiosny

 • § 4 - Etapy Konkursu Najpiękniejszy Ogród roku

 • Bez ograniczeń. Nie ma Etapów.

 • § 5 - Termin zakończenia Konkursu Najpiękniejszy Ogród roku

 • Konkurs "Najpiękniejszy Ogród Roku" trwa cały czas do momentu ustania działania serwera i strony prezentującej ogrody.

 • § 6 - Charakterystyka zdjęć do Konkursu Najpiękniejszy Ogród roku.

 • Zdjęcia te powinny być wykonane tylko i wyłącznie w roku trwania konkursu.

  Przed wykonaniem zdjęcia należy w Aparacie fotograficznym ustawić poprawną datę i czas.

  Dane te będą wyświetlane wraz ze zdjęciem na stronie internetowej i będą brane pod uwagę w finale konkursu.


  Za brak opisu/historii ogrodu w finale konkursu Organizator naliczy 100 punków karnych. Minimalny honorowany opis ogrodu to 1000 znaków (razem ze spacjami)


  Przesłane zdjęcia nie odpowiadające powyższym zaleceniom mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia.

 • § 7 - Gdzie i jak wysłać zdjęcia do Konkursu na Najpiękniejszy Ogród ?

 • Zdjęcia należy przesłać na nasz serwer rejestrując się na stronie Najpiękniejszy Ogród roku i zamieścić je w albumie z nazwą Ogrodu.

  W odpowiednich polach należy umieścić opis zdjęcia oraz historię swojego Ogrodu.

  Nadesłane zdjęcia podlegają ocenie wstępnej przez Organizatora a następnie wszystkie pozytywnie zaopiniowane fotografie prezentujemy na stronie internetowej: Konkurs najpiękniejszy Ogród Roku

  Tylko wybrane zdjęcia po selekcji wstępnej, które zostaną opublikowane w naszym Serwisie biorą udział w Konkursie na "Najpiękniejszy Ogród Roku" Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji wybranych zdjęć w naszym Konkursie z uwagi np. na temat czy estetykę zawartości/treści.

 • § 8 - Obowiązki Użytkowników zaakceptowanych do udziału w Konkursie.

 • Zadaniem Użytkowników jest zaprezentowanie własnego Ogrodu i poinformowanie o tym swoich znajomych.

  Uczestnicy mogą oddawać głosy na inne wybrane zdjęcia opublikowane w Konkursie, zgodnie z własnym sumieniem umieszczając w rankingu zdjęć konkursowych odpowiednie noty, pisać komentarze i oceniać poszczególne zdjęcia lub albumy.

  Informujemy iż z jednego komputera można oddać jeden głos na poszczególne zdjęcia (blokada adresu IP) dlatego warto do wspólnej zabawy zaprosić znajomych :)

  ZASTRZEŻENIE >> KAŻDY UŻYTKOWNIK MOŻE NAPISAĆ KOMENTARZ I ODDAĆ GŁOS TYLKO JEDEN RAZ NA POSZCZEGÓLNE ZDJĘCIE I ALBUM

 • § 9 - Zadania Społeczności Internetowej - Internautów

 • Społeczność internetowa głosuje, pisze komentarze, przesyła informacje znajomym zapraszając ich do udziału w zabawie i prezentacji Ogrodów, zatem zapraszamy do wspólnej zabawy i oddawania głosów przy tych pozycjach, które budzą Państwa największe zainteresowanie.

  Informujemy iż z jednego komputera można oddać jeden głos na poszczególne zdjęcia (blokada adresu IP)

  ZASTRZEŻENIE >> KAŻDY INTERNAUTA MOŻE NAPISAĆ KOMENTARZ I ODDAĆ GŁOS TYLKO JEDEN RAZ NA POSZCZEGÓLNE ZDJĘCIE I ALBUM

  W związku z tym iż nie mamy możliwości technicznych na monitorowanie uczciwości i etyki w zakresie oddawania głosów nie bierzemy odpowiedzialności za działania podejmowane przez nieuczciwych internautów.

 • § 10 - Rozwiązanie Konkursu Najpiękniejszy Ogród Roku.

 • Przy ocenie Ogrodów bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

  • prawidłowość nasadzeń roślinnych, właściwa kompozycja roślinna (w tym różnorodność) - od 1 do 100 punktów,
  • pomysłowość - od 1 do 100 punktów,
  • oryginalność - od 1 do 100 punktów,
  • estetyka - od 1 do 100 punktów,
  • czystość - od 1 do 100 punktów,
  • pracochłonność - od 1 do 100 punktów,
  • funkcjonalność, ? od 1 do 100 punktów,
  • mała architektura a w tym: ogrodzenia, ławki, schody, altany, pergole, rzeźby, oświetlenie, - od 1 do 100 punktów,
  • trawniki, ich stan i pielęgnacja - od 1 do 100 punktów,
  • wykorzystanie wypoczynkowe ogrodu - od 1 do 100 punktów.
 • § 11 - Nagrody w Konkursie Najpiękniejszy Ogród Roku.

 • Wśród uczestników Konkursu komisja konkursowa przyznaje następujące nagrody:

  I) I Nagroda Publiczności ? Jest oceną Społeczności internetowej wyrażoną w pozytywnych komentarzach, oddanych głosach przy poszczególnych zdjęciach i albumach.

 • § 12 - Czy zdjęcia po rozstrzygnięciu Konkursu będą zwracane ?

 • Przesłane zdjęcia Ogrodów zamieszczone bezpośrednio na serwerze przez Użytkowników lub przesłane na adres email nie będą zwracane. Zostaną na serwerze do momentu rozpoczęcia kolejnej Edycji konkursu. W momencie prac przygotowawczych do rozpoczęcia kolejnej edycji zdjęcia i dane Użytkowników zostaną bezpowrotnie usunięte.

 • § 13 - Usuwanie z bazy danych zarejestrowanych Użytkowników

 • W przypadku rejestracji Użytkownika na www Najpiękniejszy Ogród roku i nieumieszczenia wymaganych zdjęć na serwerze jego konto zostanie usunięte po 7 dniach od momentu rejestracji bez informowania o zdarzeniu nowozarejestrowanego Użytkownika.

  Na prośbę Użytkownika Administrator usunie także wszystkie zdjęcia i dane z Konkursu na Najpiękniejszy Ogród Roku najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

 • § 14 - Postanowienia Ogólne dot. Konkursu Najpiękniejszy Ogród Roku

 • Organizator Konkursu

  Organizatorem Konkursu pod nazwą "Konkurs na Najpiękniejszy Ogród Roku" jest serwis Gospodarstwo Ogrodnicze Agrobiz.pl reprezentowany przez osobę przedstawiciela: (Tytuł. Imię i Nazwisko) ? mgr Paweł Drzazga. Wszelkie informacje konkursowe będą publikowane na stronie konkursu.

  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu Konkursu na Najpiękniejszy Ogród Roku w trakcie trwania konkursu.

  Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia Konkursu na Najpiękniejszy Ogród Roku bez podania przyczyny.

  Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego Uczestnikami będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Puławach właściwy dla Organizatora Konkursu.

  Zgłoszenia nie spełniające warunków wskazanych powyżej lub dostarczone po zakończeniu czasu trwania Konkursu, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową i rozpatrywane przez Organizatora.

  Administrator dołoży wszelkich starań co do technicznych możliwości prezentowania zdjęć jednak nie odpowiada za zamieszczone treści przez Użytkowników na stronie internetowej Konkursu

 • § 15 - Szczegółowe warunki udziału i prawa w Konkursie na Najpiękniejszy Ogród Roku

 • Uczestnik wysyłając zgłoszenie deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że jego oświadczenia te są zgodne z prawdą.

  Za nieprawdziwość Oświadczeń Uczestnika Konkursu wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu.

  Uczestnik jest uprawniony do przedstawiania posesji, której fotografie nadesłał na konkurs oraz posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do przesłanych fotografii.

  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do nadesłanych w ramach niniejszego Konkursu zdjęć/fotografii.

  (Jest to Upoważnienie do korzystania z dzieła autora w określony sposób bez zastrzeżenia wyłączności licencjobiorcy. Brak pisemnej formy takiego zastrzeżenia świadczy o udzieleniu licencji niewyłącznej. Udzielenie licencji niewyłącznej nie ogranicza więc twórcy/autora do upoważnienia innych osób do korzystania z dzieła na tych samych polach eksploatacji, w tym samym zakresie, czasie lub miejscu.)

  Użytkownik wysyłający zgłoszenie dobrowolnie udziela licencji. Licencja rozciąga się na następujące pola eksploatacji:

  W zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalenie i zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, plastycznymi, w tym wprowadzenia do pamięci komputera, niezależnie od ilości egzemplarzy;

  W zakresie obrotu egzemplarzami materiałów, na jakich utrwalono fotografie - wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

  W zakresie innych form rozpowszechniania: wystawienie oraz rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do fotografii w miejscu i czasie przez siebie wybranym (internet).

  Wykorzystanie Fotografii na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji może być dokonywane w następujących formach:

  Rozpowszechnienie po opracowaniu, przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania;

  Rozpowszechnienie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu opisów.

  Uczestnicy upoważniają Organizatora do oznaczenia fotografii, niezależnie od sposobu publikacji poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, jako autora fotografii bądź do publikowania (rozpowszechniania) fotografii bez wskazywania autora, w zależności od potrzeb Organizatora Konkursu na Najpiękniejszy Ogród Roku, jeżeli jest to podyktowane charakterem eksploatacji fotografii.

  Autor Fotografii upoważnia Organizatora Konkursu do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do przedmiotowego Dzieła, w tym prawa do:

  -decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnianiu i do nadzoru autorskiego.

  Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na:

  uczestnictwo w Konkursie zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Nieprzestrzeganie regulaminu jest podstawą dla Administratora o usunięciu treści i Użytkownika z bazy danych.

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 21.02.2017

  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie na Najpiękniejszy Ogród Roku jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.


  Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern our relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

  The term 'website' or 'us' or 'we' refers to the owner of the website. The term 'user' refers to the website visitor.

  The use of this website is subject to the following terms of use:

 • The content of the pages of this website is for user?s general information and use only. It is subject to change without notice.
 • User acknowledges that neither we nor any third parties provide any warranties while the user is using this website for any particular purpose. We expressly exclude liability for any possible harm to the fullest extent permitted by law.
 • User?s use of any information or materials on this website is entirely at their own risk, for which we shall not be liable. It shall be user?s own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet user?s specific requirements.
 • This website contains material that may be owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than upon receiving explicit permission.
 • Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
 • This website may also include links to other websites. These links are provided for user?s convenience to provide further information. They do not signify that we endorse said website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
 • User agrees not to submit illegal content to this website, and agree to warn website owners after seeing other users doing it.


Proszę włączyć JavaScript!
Wyłącz Blokowanie Reklam

w swojej przeglądarce

Konkurs Ogród Roku, Najpiękniejsze Ogrody, Ciekawe Ogrody, Prezentacje Ogrodów, Zdjęcia Ogrodów, Piękne Ogrody, Ogrodnictwo,